algemene voorwaarden

 1. Thee met Tara richt zich op het helpen van ondernemers met het laten groeien van hun bedrijf
  (online als in real live).
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  Thee met Tara en een opdrachtgever.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling
  goedkeurende opdrachtverstrekking met Thee met Tara, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft
  genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of
  met Thee met Tara, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is
  afgeweken.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
  voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
  zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze
  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
  vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
  van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 10. Totstandkoming overeenkomst
 11. De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het
  aanbod van Thee met Tara inclusief deze algemene voorwaarden.
  Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten
  ontlenen.
 12. Eveneens heeft Thee met Tara te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 13. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 14. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen
  aanbod, dan is Thee met Tara daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij
  Thee met Tara anders aangeeft.
 15. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 16. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
  haar aan Thee met Tara verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.
 17. De uitvoering van de overeenkomst
 18. Thee met Tara zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 19. Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig
  aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt
  zowel op eigen initiatief als op verzoek van Thee met Tara.
 20. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden
  voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 21. Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen
  of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk act of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als
  mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of
  wijziging van een programma.
 22. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De
  looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.
 23. Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op
  bepaalde onderdelen van een programma, zal Thee met Tara uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan
  per e-mail herinneren. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of
  als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen. Voor een Instareview geldt: link is 7 dagen beschikbaar voor download, Thee met Tara bewaard deze video één maand, hierna kan er geen beroep meer worden gedaan op deze video en is dit geheel voor eigen verantwoording van opdrachtgever.
 24. Rechten van intellectueel eigendom
 25. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het
  octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht,
  in de meest
  ruime zin van het woord, komen toe aan Thee met Tara . Voor zover een dergelijk recht slechts
  verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Thee met Tara daartoe bevoegd.
 26. Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het
  resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of
  verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Thee met Tara
  openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming
  van Thee met Tara verleend.
 27. De in het kader van de opdracht door Thee met Tara tot stand gebrachte (originelen van de)
  resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes,
  (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische)
  bestandene.d.) zijn eigendom van Thee met Tara, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
  beschikking zijn gesteld.
 28. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op
  de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot
  de online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich
  ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Thee met Tara intellectueel eigendom rust
  en daarmee worden beschermd.
 29. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van
  het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
 30. Thee met Tara heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, eenzelf vast
  te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het
  eisen van een schadevergoeding onverlet.
 31. Thee met Tara behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
  kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Thee met Tara mag daarbij vertrouwelijke
  informatie niet met derden delen.
 32. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Thee met Tara geen
  bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 33. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Thee met Tara
  zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Thee met Tara uitvoeren.
 34. Overmacht
 35. Thee met Tara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
  als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
  rekening komt.
 36. Thee met Tara kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere
  partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting
  tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 37. Als Thee met Tara ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
  overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Thee met Tara
  het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren.
  Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
  overeenkomst.
 38. In geval van overmacht zal Thee met Tara zich naar redelijkheid inspannen om
  desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 39. Betaling(svoorwaarden)
 40. Thee met Tara houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek,
  verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 41. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere
  afspraken over hebben gemaakt.
 42. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dit is mondeling
  besproken.
 43. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het
  op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
 44. De eventuele kosten die Thee met Tara voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals
  materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden
  voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits
  hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 45. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente
  over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
  tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 46. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Thee met Tara een aanmaning tot betaling
  worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen
  heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke
  incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de
  Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 47. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Thee met Tara het recht de uitvoering van de
  opdracht of levering van een product op te schorten.
 48. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Thee met Tara het recht de kosten die dit
  met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
 49. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen
  eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 50. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Thee met Tara het recht de opdracht
  meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 51. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14
  dagen, na constatering gemeld worden bij Thee met Tara. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting
  niet op.
 52. Bij bestaande klanten kan Thee met Tara besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.
 53. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)
 54. Zowel Thee met Tara als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
  geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden,
  wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i) een verzoek tot faillissement,
  ii) (voorlopige) surseance,
  iii) of schuldsanering
  wordt ingediend (zonder enige verplichting van Thee met Tara tot betaling van enige schadevergoeding
  of schadeloosstelling).
 55. De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email te annuleren.
  Annulering is een feit als Thee met Tara de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als
  moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip
  van
  het bevestigen van de annuleringsmail.
 56. Thee met Tara heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en
  annuleringskosten te eisen.
  Deze bestaan uit:
  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt,
  inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
  b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, training, of geboekte sessie, dan zijn
  de annuleringskosten
  afhankelijk van het moment van annulering:
 • Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20%
  annuleringskosten;
 • Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50%
  annuleringskosten.
 • Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele
  reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 1. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke
  annuleringsvoorwaarden:
 2. Garanties en vrijwaringen
 3. Thee met Tara garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er
  auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
  auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Thee met Tara garandeert dat het resultaat
  van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs
  behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 4. Thee met Tara is nooit aansprakelijk jegens derden voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de
  overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Thee met Tara tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar
  overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van
  Thee met Tara bedingen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Thee met Tara volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding
  van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen,
  afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt
  door
  toepassing van werkwijzen, welke aan Thee met Tara door of vanwege Opdrachtgever ter
  uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
 7. Als Thee met Tara door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
 8. Aansprakelijkheid
 9. Mocht Thee met Tara aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit
  artikel is geregeld.
 10. Als Thee met Tara aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van
  Thee met Tara beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte
  van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. De aansprakelijkheid van Thee met Tara is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Thee met Tara
  geldende eigen risico.
 12. Thee met Tara is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Thee met Tara toerekenbare,
  directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-,
  letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade etc is uitgesloten.
 13. Thee met Tara is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade
  heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 14. Aansprakelijkheid van Thee met Tara, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is
  uitgesloten.
 15. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Thee met Tara, is de aansprakelijkheid
  van Thee met Tara tot de vergoeding van Thee met Tara voor de opdracht beperkt,
  althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 16. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking
  daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.