Algemene voorwaarden

Thee met Tara richt zich op het helpen van ondernemers met het laten groeien van hun bedrijf
(online als in real live).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Thee met Tara en een opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Thee met Tara, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Thee met Tara, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is
afgeweken.

Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het
aanbod van Thee met Tara inclusief deze algemene voorwaarden.

1.2 Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten
ontlenen.

1.3 Eveneens heeft Thee met Tara te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

1.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.5 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Thee met Tara daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Thee met Tara anders aangeeft.

1.6 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Thee met Tara verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Thee met Tara zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2.2 Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Thee met Tara.

2.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.5 Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen
of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk act of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als
mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of
wijziging van een programma.

2.6 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De
looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

2.7 Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op
bepaalde onderdelen van een programma, zal Thee met Tara uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan
per e-mail herinneren. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of
als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen. Voor een Instareview geldt: link is 7 dagen beschikbaar voor download, Thee met Tara bewaard deze video één maand, hierna kan er geen beroep meer worden gedaan op deze video en is dit geheel voor eigen verantwoording van opdrachtgever.

3. Rechten van intellectueel eigendom

3.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht,
in de meest
ruime zin van het woord, komen toe aan Thee met Tara . Voor zover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Thee met Tara daartoe bevoegd.

3.2 Thee met Tara heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het
resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of
verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Thee met Tara
openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming
van Thee met Tara verleend.

3.3 De in het kader van de opdracht door Thee met Tara tot stand gebrachte (originelen van de)
resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes,
(deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische)
bestandene.d.) zijn eigendom van Thee met Tara, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.

3.4 Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op
de een op andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot
de online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich
ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Thee met Tara intellectueel eigendom rust
en daarmee worden beschermd.

3.5 Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van
het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
Thee met Tara heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, eenzelf vast
te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het
eisen van een schadevergoeding onverlet.

3.6 Thee met Tara behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

3.7 Thee met Tara mag daarbij vertrouwelijke
informatie niet met derden delen.

3.8 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Thee met Tara geen
bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

3.9 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Thee met Tara
zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Thee met Tara uitvoeren.

4. Overmacht

4.1 Thee met Tara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.

4.2 Thee met Tara kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere
partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.3 Als Thee met Tara ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Thee met Tara
het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren.

4.4 Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

4.5 In geval van overmacht zal Thee met Tara zich naar redelijkheid inspannen om
desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

5. Betaling(svoorwaarden)

5.1 Thee met Tara houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek,
verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

5.2 Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere
afspraken over hebben gemaakt.

5.3 Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dit is mondeling
besproken.

5.4 Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het
op dat moment resterende bedrag af te lossen.

5.5 Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

5.6 De eventuele kosten die Thee met Tara voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals
materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden
voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits
hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

5.7 Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.8 Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Thee met Tara een aanmaning tot betaling
worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de
Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft

5.9 Thee met Tara het recht de uitvoering van de
opdracht of levering van een product op te schorten.
Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft Thee met Tara het recht de kosten die dit
met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

5.10 Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen
eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

5.11 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Thee met Tara het recht de opdracht
meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

5.12 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14
dagen, na constatering gemeld worden bij Thee met Tara. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting
niet op.

5.13 Bij bestaande klanten kan Thee met Tara besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

6. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

6.1 Zowel Thee met Tara als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden,
wanneer ten aanzien van de andere partij;
i) een verzoek tot faillissement,
ii) (voorlopige) surseance,
iii) of schuldsanering
wordt ingediend (zonder enige verplichting van Thee met Tara tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling).

6.2 De opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email te annuleren.

6.3 Annulering is een feit als Thee met Tara de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als
moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip
van
het bevestigen van de annuleringsmail.
Thee met Tara heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en
annuleringskosten te eisen.
Deze bestaan uit:
a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt,
inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, training, of geboekte sessie, dan zijn
de annuleringskosten
afhankelijk van het moment van annulering:
Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20%
annuleringskosten;
Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50%
annuleringskosten.
Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele
reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke
annuleringsvoorwaarden:
Garanties en vrijwaringen
Thee met Tara garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er
auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Thee met Tara garandeert dat het resultaat
van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs
behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Thee met Tara is nooit aansprakelijk jegens derden voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de
overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
Opdrachtgever vrijwaart Thee met Tara tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar
overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van
Thee met Tara bedingen.
Opdrachtgever vrijwaart Thee met Tara volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding
van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt
door
toepassing van werkwijzen, welke aan Thee met Tara door of vanwege Opdrachtgever ter
uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
Als Thee met Tara door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Aansprakelijkheid
Mocht Thee met Tara aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit
artikel is geregeld.
Als Thee met Tara aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van
Thee met Tara beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Thee met Tara is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Thee met Tara
geldende eigen risico.
Thee met Tara is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Thee met Tara toerekenbare,
directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-,
letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade etc is uitgesloten.
Thee met Tara is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade
heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
Aansprakelijkheid van Thee met Tara, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Thee met Tara, is de aansprakelijkheid
van Thee met Tara tot de vergoeding van Thee met Tara voor de opdracht beperkt,
althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking
daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

instagramcoach

Ik ben Tara

Instagramcoach en personal cheerleader voor the underdog! Ik zorg ervoor dat jij online zichtbaar wordt met jouw bedrijf (en als persoon), op een manier die bij jou past.
FOTOGRAFIE DOOR:    ANOUK MARTENS    &   EVA BOURS